INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 23°C | Zítra Magdaléna 28°C

Strategický plán

Strategický plán

Smyslem Strategického plánu obce Jablůnka je nalezení vize rozvoje obce a volba kroků k jejímu naplnění. Přípravu zajišťovali zaměstnanci kanceláře MAS Střední Vsetínsko z. s. ve spolupráci se zástupci obce Jablůnka a dalšími zapojenými subjekty. Zpracovatelé se snažili postihnout veškeré oblasti života v obci a navrhnout taková opatření a aktivity, které povedou k růstu kvality života v obci.

 

Vyhodnocení dotazníků pro přípravu plánu rozvoje Jablůnky – květen 2015

 

1. Cíl dotazníkového šetření

Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření, které bylo realizováno v rámci přípravy plánu rozvoje obce, bylo ověřit skutečné potřeby občanů, zhodnotit stávající situaci v naší obci. Respondenti měli možnost vyjádřit svůj názor na aktuální stav v jednotlivých oblastech života v Jablůnce. Dotazníkové šetření bylo anonymní.

2. Cílová skupina

Dotazníkové šetření bylo určené pro obyvatele Jablůnky starší 18-ti let.

3. Metoda šetření

Sběr dat byl realizován v tiskové a elektronické formě.

4. Vyhodnocení dotazníků

Celkem bylo vyplněno 189 dotazníků, 90 v tiskové a 99 v elektronické formě, což je přibližně 11 % z počtu oprávněných voličů. Dne 6. května 2015 dotazníky vyhodnocovala pracovní komise schválená zastupitelstvem 25. 3. 2015 ve složení Věra Martinková, Petr Brinček, Luděk Drlík, Zdeněk Mrlina, Martin Tomešek.

5. Struktura dotazníku

Dotazník na 1. straně obsahoval 24 oblastí postihujících život obce, které měli respondenti hodnotit pomocí následující škály – úroveň oblasti velmi dobrá, spíše dobrá, spíše špatná, velmi špatná. Pod tabulkou byla možnost na několika řádcích toto hodnocení doplnit slovně. Druhá strany obsahovala otevřené otázky, týkající se předností, problémů a budoucnosti obce, včetně možnosti sdělit další připomínky a náměty směřující k rozvoji Jablůnky. Závěrečná část dotazníku obsahovala údaje o respondentech, pohlaví, věk, ekonomická aktivita, vzdělání. Poslední otázka se týkala způsobu získávání informací o dění v obci.

 

Výstupy z 1. strany dotazníku 

Jako nejhůře hodnocené byly oblasti týkající se společenského vyžití, bezpečnosti ve vsi, podpora cestovního ruchu a propagace obce.

K nejlépe hodnoceným oblastem patřila mateřská škola, dopravní obslužnost, základní škola, zdravotnické služby, způsob svozu a třídění odpadů.

Pozitivní je zjištění, že celkovou spokojenost se životem v obci Jablůnka hodnotí 90 % respondentů jako spíše dobrou.

 

Výstupy z 2. strany dotazníků – otevřené otázky


Jako největší přednost vnímají občané Jablůnky polohu, dostupnost, dopravní obslužnost a občanskou vybavenost.


Za největší problém velká část občanů považuje dopravu v obci, přetíženou silnici I/57, nepřizpůsobivé občany, vzhled obce okolo hlavní silnice, ubytovny, špatnou komunikaci mezi zastupiteli, špatné podmínky pro kulturní, sportovní a společenské vyžití.


Jablůnce může v budoucnu pomoct v rozvoji podle respondentů nejvíce: silniční obchvat obce, lepší využití dotací a evropských fondů, hřiště pro děti, podpora občanského soužití, lepší práce zastupitelstva a vedení obce.

Největší hrozbu spatřují respondenti v nepřizpůsobivých občanech a ubytovnách, ve špatné komunikaci zastupitelů.

Zajímavé názory z dotazníků:
Chybí akce a místo pro setkávání seniorů, denní stacionář pro seniory. Je zapotřebí zvýšit bezpečnost chodců. Stmelit obec a občany – obec přátelská k občanům, občané důvěřující a spokojení s vedením obce – to dělá obec pohodovou a příjemnou obcí!

 

Údaje o respondentech

 

Dotazníky vyplnilo:

  • 56 % žen a 44 % mužů
  • 11 % občanů ve věku 18–25 let, 49 % občanů ve věku 26–49 let, 29 % občanů ve věku 50–64 let a 11 % občanů ve věku 65 a více let
  • 8 % studentů – učňů, 8 % státních zaměstnanců, 34 % zaměstnanců v soukromých firmách, 11 % podnikatelů, 9 % občanů v domácnosti, 25 % důchodců, 2 % nezaměstnaných, 3 % ostatních
  • 3 % občanů se základním vzděláním, 19 % vyučených, 49 % středoškoláků, 9% s vyšším odborným vzděláváním a 20 % vysokoškoláků

Jak získávají občané informace o dění v obci?

40 % z internetu, 33% z Jablůneckého zpravodaje, 25 % z vývěsek, 2 % občanů se o dění nezajímají.


Závěrem

Pokud byly názory ojedinělé, nejsou zde z kapacitních důvodů uvedeny. Osobní narážky a jmenovité urážky ve výstupech nejsou zahrnuty.  Členové pracovní komise se shodli na tom, že anonymní dotazníky se nemohou stát prostředkem útoků na ty, kteří se podílejí na samosprávě obce. Výstupy z dotazníků mají sloužit především přípravě plánu rozvoje obce.

Děkujeme všem občanům, kteří vyplnili dotazník a projevili tak svůj zájem o veřejné dění a o zlepšování podmínek života v naší obci!

Na znění tohoto vyhodnocení dotazníků se shodla dne 3. 6. 2015 pracovní komise ve složení: Věra Martinková, Hana Zálešáková, Petr Brinček, Luděk Drlík, Zdeněk Mrlina, Martin Tomešek

 

Podrobnější výsledky dotazníku jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu.

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion