INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 21°C | Zítra Magdaléna 28°C

Přírodní prostředí

Přírodní prostředí obce Jablůnka

Přírodní prostředí

Obec Jablůnka leží převážně v údolí na říčních náplavách toku Vsetínské Bečvy  a na přilehlých úbočích nejzápadnějších výběžků Vsetínských vrchů. Území katastru je protáhlé, od severu na jih měří asi 5 km, v největší šířce 3 km. Má rozlohu 821 ha. Nejvyšším místem katastru jsou výběžky Dušné (573 m. n. m.), průměrná výška je 324 m. n. m. Západní hranici katastru tvoří řeka Vsetínská Bečva, do které odvádí vodu z hor tyto potoky: Drahový, Lázkový, Goldíků, Štoček a Lýkový.

V údolí Vsetínské Bečvy je půda štěrkovitá a hlinitopísčitá, na úbočích a ve vyšších polohách těžká, slínovitá a kamenitá.

Lesy tvoří 26,6 % plochy. Z větší části jsou tvořeny smrkovými monokulturami. Z listnatých stromů  jsou nejčastější habr, buk, dub a lípa. Menší listnaté porosty se nacházejí v okolí drobných vodotečí a v zemědělské krajině.

Flóra obce není příliš bohatá. Ze vzácnějších druhů rostlin jsou nejvíce zastoupeny orchideje. K nejvzácnějším druhům patří kruštík bahenní  a bohatý je výskyt prstnatce  májového. Ojediněle se vyskytuje prstnatec Fuchsův a vstavač mužský (lokalita Vesník). Z dalších vzácnějších druhů zde roste tolije bahenní (mokřad nad pramenem Drahového potoka), dále pak bohatý je výskyt kyčelnice žláznaté (blízko Matuštíků), který je vlastně zajímavou izolovanou enklávou tohoto karpatského prvku. Jistě se bude v katastru obce vyskytovat  více vzácnějších druhů, ale rostlinstvo není v obci prozkoumáno do takové hloubky jako fauna.

Nejlépe je prostudována tzv. avifauna. Celkem se na území obce vyskytuje kolem 105 druhů ptáků, z toho je 81 druhů hnízdících. Ze vzácnějších druhů jsou to: datel černý, kos horský, ořešník kropenatý, ťuhýk obecný, pěnice lašská, bramborníček černohlavý a hnědý, linduška luční, koroptev polní, cvrčilka říční, strnad rákosní, slípka zelenonohá, rehek, kachna divoká, ledňáček říční a v době tahu i pisík obecný. Ze savců se v obci vyskytují jen běžné druhy: ježek, kuna skalní, srnec, zajíc apod. Z plazů jsou to: užovka obojková, vzácněji slepýš křehký a ještěrka obecná. Z obojživelníků  – skokan hnědý a ropucha obecná, největší populace jsou poblíž tůní u kravína a nad Lýkovým potokem. Z bezobratlých lze vzácně spatřit otakárka fenyklového.

Na území obce není vyhlášeno zatím žádné zákonem chráněné území. Nejvýznamnějšími přírodními lokalitami jsou prameniště a květnaté louky východně nad zástavbou obce, mokřad s kruštíkem bahenním pod Dřevojánky, křovinatá stráň ve Vesníku a tři mokřady (nad Lýkovým potokem, jižně od kravína a na Drahovém potoku). 

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion