INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 25°C | Zítra Magdaléna 28°C

Matrika

Matrika obce Jablůnka

Matrika

 

Kontaktní osoba podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Silvie Procházková

Tel.:571 452 210

 

Úřední hodiny

PO: 8:00–11:30, 12:30–17:00

ST: 8:00–11:30, 12:30–17:00

 

Ze zákona o matrikách vyplývá, že manželství lze uzavírat v místech určených obcí pro konání slavnostních obřadů, přičemž ale matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců i uzavření manželství na kterémkoli jiném vhodném místě ve svém správním obvodu (u nás nejčastěji Prženské paseky). Pokud jde o místo určené obcí, v Jablůnce je jím obřadní síň obecního úřadu, Jablůnka 365. 

Termíny obřadů si mohou snoubenci objednat osobně na oddělení matriky OÚ Jablůnka nebo telefonicky na číslech 571 452 210 a 737 833 156.

Termíny svatebních obřadů v obřadní síni obecního úřadu a na jiném vhodném místě pro rok 2024:

13. a 27. ledna, 10. a 24. února, 16. a 23. března, 6. a 20. dubna, 18. a 25. května, 8. a 15. června, 13. a 20. července, 24. a 31. srpna, 14. a 21. září, 5. a 19. října, 9. a 23. listopadu a 7. a 14. prosince.

Obřady probíhají vždy v době od 10 do 13 hodin s minimálními rozestupy 1 hodiny mezi každým obřadem.

Oddávajícími jsou:

Petr Brinček, Bc. – starosta obce

Radek Juřínek – místostarosta obce

Denisa Čižmářová, Ing. – místostarosta obce

Jana Václavíková, MVDr. – zastupitel obce pověřený zastupitelstvem

Petr Kochwasser – zastupitel obce pověřený zastupitelstvem

V případě, že si snoubenci vyberou jiné místo pro uzavření manželství než místo určené obcí, jsou povinni uhradit správní poplatek 3000 Kč.

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. (platí i pro duplikáty matričních dokladů) Pro fyzické osoby, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely v Jablůnce se  žádost o duplikát podává:

osobně nebo písemně na matrice v Jablůnce

žádost je potřeba doložit dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Duplikáty matričního dokladu se nevydávají na počkání, ale jsou připraveny na další úřední den. Po domluvě se žadatelem lze matriční doklad zaslat i poštou do vlastních rukou. Správní poplatek za vydání matričního dokladu je 300, – Kč.

Úsek matriky zajišťuje kompletní výkon matriční agendy dle z.č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jako matriční úřad v oblasti působnosti obce, a to zejména:

 • vede matriční knihy pro obec Jablůnka
 • vystavuje rodné, oddací a úmrtní listy, včetně jejich duplikátů
 • vystavuje rodné, oddací a úmrtní listy, včetně jejich duplikátů, pro použití v cizině
 • sepisuje zápisy o určení otcovství k narozenému nebo dosud nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • přijímá žádosti o uzavření manželství (včetně žádostí o uzavření manželství s cizincem) a provádí občanské svatební obřady
 • vystavuje osvědčení k uzavření manželství k uzavření církevních sňatků
 • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství občana ČR v cizině
 • sepisuje podklady k provedení zápisu do zvláštní matriky v případech narození, úmrtí a sňatků mimo území České republiky
 • vydává rozhodnutí o povolení změny jména a příjemní
 • změna jména a příjmení
 • změna příjmení po rozvodu manželství
 • změna příjmení po rozvodu manželství po promeškané lhůtě
 • přijímá žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR

Úsek matriky také provádí vidimaci (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověření pravosti podpisu) dle z.č. 41/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Legalizace – ověření pravosti podpisu

Právní předpisy: z.č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresních úřadů, z.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Legalizací pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis již na listině uvedený před ním uznala za vlastní.
K legalizaci je nutno předložit:

 1. občanský průkaz/cestovní pas/platný průkaz vydaný státním orgánem, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo
 2. listinu, na které má být podpis ověřen
 3. překlad listiny pořízený tlumočníkem, je-li neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena, to neplatí je-li listina pořízena v jazyce českém nebo slovenském
 4. správní poplatek

Správní poplatek: 50,- Kč za každý podpis

Další skutečnosti:

 1. legalizace nemůže být provedena na listině, která neobsahuje žádný text,
 2. nemůže- li osoba, jejíž podpis má být ověřen, číst nebo psát, může být legalizace provedena pouze za účasti dvou svědků,
 3. pověřený pracovník neodpovídá za obsah  listiny.

 

Vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Právní předpisy: z.č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresních úřadů, z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Vidimací pověřený pracovník ověřuje, že předložený opis nebo kopie se shoduje s originálem listiny.

K vidimaci je nutno předložit:

 1. originál listiny, jejíž opis nebo kopie má být ověřena
 2. opis nebo kopii listiny
 3. správní poplatek

Správní poplatek: 30,- Kč za každou i započatou stránku

Podle ustanovení § 3 z.č. 41/1993 Sb. úřad neprovede vidimaci

 1. opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného dokladu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby
 2. jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem
 3. jestliže je listina psána v jiném než českém či slovenském jazyku a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena, to neplatí, pokud byla opatřena kopie prostřednictvím kopírovacího zařízení před pověřeným pracovníkem,
 4. jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

Další skutečnosti:

Při vidimaci není úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů v listině uvedených

Změna příjmení po rozvodu – ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Právní předpisy: z.č. 94/1963 Sb, o rodině, z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách

Účel oznámení: manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může v případě rozvodu manželství oznámit u obecního úřadu, před kterým byl sňatek uzavřen, že opět přijímá příjmení, které měl před uzavřením manželství.

Lhůta k podání oznámení: do 6-ti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Oznámení obsahuje/nutno vyplnit:

 1. jméno a příjmení oznamovatele
 2. bydliště oznamovatele
 3. datum uzavření sňatku
   

K oznámení je nutno předložit:

 1. rozsudek o rozvodu opatřený doložkou právní moci
 2. občanský průkaz
 3. rodný list
 4. oddací list


Správní poplatek: bez poplatku

Postup řízení:  oznamovateli bude vydáno potvrzení dokladující skutečnost, že oznámení bylo vzato na vědomí a bylo poznamenáno v knize manželství

 

Změna příjmení po rozvodu po promeškané lhůtě

Právní předpisy: z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, z.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Účel žádosti: přijetí příjmení, které manžel užíval před uzavřením manželství, v případě promeškání lhůty k podání oznámení o přijetí dřívějšího příjmení, stanovené v § 31 vyhl.č. 207/2001 Sb.( tj. do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství)

Žádost obsahuje/nutno vyplnit:

 1. jméno a příjmení žadatele
 2. rodné číslo žadatele
 3. bydliště žadatele
 4. odůvodnění žádosti


K žádosti je nutno předložit:

 1. občanský průkaz
 2. rozsudek o rozvodu manželství opatřený doložkou o právní moci (originál nebo ověřenou kopii)
 3. rodný list
 4. oddací list
 5. správní poplatek


Správní poplatek: 100,- Kč

Postup řízení: rozhoduje se ve správním řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí

Lhůta k vyřízení: do 30 dnů /ve zvlášť složitých případech do 60 dnů/ ode dne podání žádosti.

Opravný prostředek: proti rozhodnutí lze podat odvolání nejpozději do 15-ti dnů od jeho doručení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru legislativnímu a právnímu.

 

Vystavení duplikátů rodných, oddacích a úmrtních listů

Právní předpisy: z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Účel žádosti: vystavení duplikátu v případě ztráty, zničení nebo poškození rodného, oddacího a úmrtního listu

 

Žádost obsahuje/nutno vyplnit:

 1. jméno, příjemní a rodné příjmení žadatele
 2. bydliště žadatele
 3. datum a místo narození žadatele, má-li být vystaven duplikát rodného listu
 4. datum a místo uzavření sňatku žadatele, má-li být vystaven duplikát oddacího listu
 5. datum úmrtí zemřelého, má-li být vystaven duplikát úmrtního listu
 6. název církve, u které bylo narození, sňatek nebo úmrtí zapsáno, jde-li o výpis týkající se narození, sňatku nebo úmrtí do r. 1950
 7. podpis žadatele


K žádosti je nutno předložit:

 1. občanský průkaz žadatele, popř. plná moc k vyřízení duplikátu s úředně ověřeným podpisem
 2. správní poplatek


Správní poplatek: 300,- Kč za jeden duplikát

Další skutečnosti:

 1. o vydání výpisů z matrik lze žádat písemně nebo ústně
 2. výpis z matriky lze vydat žadateli osobně, prokáže-li svou totožnost, jinak se mu zašle na doručenku do vlastních rukou
 3. výpis z matriky se vydá žadateli, který prokáže právní vztah k osobě, jíž se výpis týká, popř. na základě ověřené plné moci

 

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Právní předpisy: 94/1963 Sb., o rodině, z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a vyhl.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Účel zápisu: určení otcovství dle § 53 z.č. 94/1963 Sb., o rodině k narozenému nebo dosud nenarozenému dítěti. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů přichází v úvahu v případech, kdy se dítě narodí neprovdané matce a nebo když je sporem o popření otcovství úspěšně vyvrácena domněnka otcovství, která ve smyslu ustanovení § 51 zákona o rodině svědčila manželu matky.

Postup řízení: souhlasné prohlášení rodičů se činí před matričním úřadem za účasti obou rodičů narozeného nebo dosud nenarozeného dítěte. O souhlasném prohlášení bude sepsán zápis.

Při souhlasném prohlášení je nutno předložit tyto doklady:

 1. občanské průkazy rodičů dítěte
 2. rodné listy rodičů dítěte
 3. pokud mají rodiče spolu další narozené děti – jejich rodné listy
 4. u rozvedených – rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci rozhodnutí
 5. u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela
 6. těhotenský průkaz – při určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti

Další skutečnosti:

 1. prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.
 2. souhlasné prohlášení musí být učiněno osobním prohlášením. Nemůže být tedy učiněno písemným oznámením doručeným matrice nebo prostřednictvím zástupce.

 

Žádost o uzavření manželství

Právní předpisy: z.č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, z.č. 301/2000 Sb, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyhl.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění

Účel žádosti: uzavření manželství

Žádost se podává na tiskopisu DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Žádost o uzavření manželství se úseku matriky předkládá i v případě, že snoubenci chtějí uzavřít církevní sňatek.

K žádosti je nutno předložit:

 1. občanské průkazy
 2. rodné listy
 3. správní poplatek (u občanských sňatků konaných mimo stanovenou dobu nebo místo)
 4. úmrtní list nebo soudní prohlášení za mrtvého opatřené doložkou právní moci, je-li některý ze snoubenců ovdovělý
 5. rozsudek o rozvodu opatřený doložkou právní moci, je-li některý snoubenec rozveden
 6. rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku, jestliže byl vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v české republice účinný
 7. rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci, jde-li o nezletilou osobu starší 16 let
 8. rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci, jde-li o osobu stiženou duševní poruchou

Postup: matrikářka dohodne se snoubenci termín konání občanského sňatku a vydá snoubencům dotazník k uzavření manželství. Termín konání církevního sňatku si snoubenci dohodnou sami příslušným orgánem církve. Vyplněnou žádost snoubenci předloží spolu s příslušnými doklady nejpozději tři týdny před termínem.

Příslušnost církevních sňatků: manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

 

Žádost o uzavření manželství mezi českým státním občanem s cizincem

Právní předpisy: z.č. 94/1963 Sb., o rodině, z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl.č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjemní, z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Účel žádosti: uzavření manželství

Žádost se podává na tiskopisu DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

K žádosti je nutno předložit:

 1. občanský průkaz (cizinec – doklad jímž může prokázat svou totožnost – např.cestovní pas)
 2. rodný list
 3. rodný list s úředním překladem (předkládá pouze cizinec)
 4. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší než šest měsíců od data vystavení), nebo doklad, že jeho předložení bylo prominuto (předkládá pouze cizinec)
 5. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů (předkládá pouze cizinec)
 6. správní poplatek
 7. úmrtní list nebo soudní prohlášení za mrtvého opatřené doložkou právní moci, je-li některý ze snoubenců ovdovělý
 8. rozsudek o rozvodu opatřený doložkou právní moci, je-li některý snoubenec rozveden
 9. rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku, jestliže byl vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v české republice účinný
 10. rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci, jde-li o nezletilou osobu starší 16 let
 11. rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou právní moci, jde-li o osobu stiženou duševní poruchou

Postup: matrikářka dohodne se snoubenci termín konání občanského sňatku a vydá snoubencům dotazník k uzavření manželství. Termín konání církevního sňatku si snoubenci dohodnou osobně s příslušným orgánem církve.

Další skutečnosti: V případě, že cizinec není znalý jazyka českého, musí být u sňatku přítomen tlumočník.

Matrika

Úsek evidence obyvatelstva

zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatelstva dle z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech, v platném znění jako ohlašovna a obecní úřad obce s rozšířenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 • provádí úkony související s přihlášením, změnou nebo odhlášením trvalého pobytu
 • vydává potvrzení o změně trvalého pobytu
 • vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • vede evidenci obyvatelstva

 

Poplatky:

 • 50,- Kč za potvrzení z informačního systému evidence obyvatel (za každou započatou stránku)
 • 15, - Kč za výdej z informačního systému evidence obyvatel(za první stranu  a za každou další stranu 5 kč)

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion